งานกิจการนักเรียน และอาคารสถานที่

หัวหน้างาน : นายรังษวุฒิ มาตรวังแสง

หน้าที่รับผิดชอบ
– งานกิจการนักเรียน
– งานปกครอง และระเบียบวินัยนักเรียน
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานชมรมผู้ปกครอง
– งานส่งเสริมประชาธิปไตย
– งานส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
– งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี/กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี)
– งานวิเทศสัมพันธ์
– งานอาคารสถานที่และบริการ
– งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
– งานยานยนต์
– งานอนามัย
– งานสระว่ายน้ำ
– งานรักษาความปลอดภัย
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย