งานวิชาการ

หัวหน้างาน : ดร. พรพิมล เมาะราษี  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หน้าที่รับผิดชอบ
– งานนโยบายและพัฒนาแผนโรงเรียน
– งานวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
– งานบริการวิชาการ
– งานทะเบียนและวัดผล
– งานส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ
– งานส่งเสริมพัฒนาครู ให้ครูเป็นมืออาชีพ
– งานส่งเสริมจัดหาสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา
– งานเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/แนะแนว
– งานนิเทศการสอน
– งานการเทียบโอนผลการเรียน
– งานงบประมาณและแผน
– งานธุรการและสารบรรณ
– งานพิธีการ/งานกิจการพิเศษ
– งานห้องสมุด (จัดหาหนังสือเรียน/หนังสือเรียนฟรี 15ปี)
– งานการประชุมกรรมการอำนวยการและกรรมการกองทุน
– รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมในโรงเรียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นรายเดือน
– งานเลขานุการและอำนวยการ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย