งานอำนวยการ

หัวหน้างาน : นางสาวกฤตยาณี กองอิ้ม

หน้าที่รับผิดชอบ
– งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
– งานบริหารงานบุคคล
– งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
– งานคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี (กพร.)
– งานโครงการเรียนฟรี 15 ปี จากรัฐบาล (การจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี)
– งานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน สมุด ชุดพละ และเครื่องนอนนักเรียนทุกระดับชั้น
– งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
– งานโภชนาการ
– งานวิจัย
– งานการประชุมการบริหารโรงเรียน
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย