ดาวน์โหลด

เอกสารไปราชการ

 • การขอไปราชการ (WORD / PDF)
 • รายงานการไปราชการ (WORD / PDF )

แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน

 • การขอมีบัตรพนักงาน (WORD / PDF)
 • การขอหนังสือรับรอง (WORD / PDF)
 • ขอปรับวุฒิ               (WORD / PDF)
 • ขอเปลี่ยนประวัติ      (WORD/ PDF)
 • แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ  (WORD/ PDF)
 • ใบติดตามคู่สมรส       (WORD / PDF)
 • ใบลาป่วย    (WORD / PDF)
 • ใบลาประกอบพิธีฮัจย์   (WORD / PDF)
 • ใบลาไปถือศีล   (WORD / PDF)
 • ใบลาพักผ่อน   (WORD / PDF)
 • ใบลาดูแลภรรยาหลังคลอด   (WORD / PDF)
 • ใบลาดูแลพ่อแม่   (WORD / PDF)
 • ใบลารับตรวจเลือกหรือเข้ารับทหาร   (WORD / PDF)
 • ใบลาอุปสมบท   (WORD / PDF)
 • ใบสมัครพนักงาน   (WORD / PDF)
 • ใบยกเลิกวันลา   (WORD / PDF)
 • สัญญาจ้างพนักงาน ถาวร   (WORD / PDF)
 • สัญญาจ้างพนักงาน   (WORD / PDF)

แบบฟอร์มสำหรับลูกจ้าง

 • การขอมีบัตรลูกจ้าง   (WORD / PDF)
 • การขอหนังสือรับรอง (WORD / PDF)
 • ขอปรับวุฒิ               (WORD / PDF)
 • ขอเปลี่ยนประวัติ      (WORD/ PDF)
 • ใบลาป่วย   (WORD/ PDF)
 • ใบสมัครงาน   (WORD / PDF)
 • สัญญาจ้าง   (WORD / PDF)

แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่และบริการ

 • แบบฟอร์มขอรับบริการ   (WORD/ PDF)