ทำเนียบผู้อำนวยการ

นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งมีผู้รักษาการ และผู้อำนวยการ ดังรายนามต่อไปนี้

1.รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย   รักษาการผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2547 – 23 มิถุนายน 2552

2.ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาการผู้อำนวยการ 25 มิถุนายน 2552 – 7 ธันวาคม 2552

3.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รักษาการผู้อำนวยการ 7 ธันวาคม 2552 – 26 กันยายน 2553

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการ 27 กันยายน 2553 – 27 กันยายน 2557

5.รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการ 28 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2558

6.รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาการผู้อำนวยการ 1 เมษายน 2558 – พ.ค. 2558

7. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการ พ.ค. 2558  – ปัจจุบัน