ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รัชญา:

“ความพร้อมเต็มที่ มีวิถีสร้างสรรค์ ภูมิพลังเต็มคน”

วิสัยทัศน์:

เป็นโรงเรียนที่มุ่งจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งคุณสมบัติอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ :

  1. จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. มุ่งจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ
  4. อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่โรงเรียนสีเขียว

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน