พิธีไหว้ครู มมส 2559

พีธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีไหว้ครู เป็นพิธีลูกศิษย์ยินยอมในการเป็นศิษย์ของครูอาจารย์พร้องกับแสดงความเคารพรักและกตัญญูกตเวทิตาแด่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทางโรงเรียนจึงได้นำตัวแทนนักเรียนไปร่วมพิธีเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความกตัญญู
ข่าว/ภาพ : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง,อำพล  สุมาลี

ภาพเพิ่มเติม :พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …