เพลงมาร์ช

ลงมาร์ช

ประถมสาธิต มหาวิท-ยาลัย เกียรติเด่นไกล ทั่วแคว้นแดนอิสาน

ขาวเหลืองฟูเฟื่องวิชาการ กีฬางาน ร่วมสมานสามัคคี

ประถมสาธิต มหามิตร-ของชุมชน ร่วมฝึกฝนศีลธรรมนำศักดิ์ศรี

เราหวง คอยห่วง ทำความดี หวังให้มีเดินวิถีทางอนันต์

(**) ความพร้อม…เต็มที่ มีวิถีสร้างสรรค์ ภูมิพลัง เต็มคน เต็มงาน

เพื่อลูกหลานสัมพันธ์กันเป็นสายใย

ประถมสาธิต มหาสารคาม ร่วมสืบสานพัฒนาให้สดใส

รวมพลัง เชิดชูความเป็นไทย ร้อยดวงใจสร้างชื่อไว้ให้ยืนนาน