Pre-ประถมศึกษา
Pre-ประถมศึกษา

โครงการทดสอบ PRE ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล

  1. ด.ช. กฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป. 2 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ญ. ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ช. ปรียากร ยาสมร ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ญ. ปารย์ณิสรา ออกสุข ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ญ. อริญชยา พลตื้อ ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ญ. พีรดา แข็งขัน ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ช. อภิวิชญ์ สุวัฒนศิลป์ ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ญ. พัชรนันท์ สรรพิสุทธิ์ ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ช. วชิรวิทย์ ปองไป ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

  1. ด.ช. ณดล บุญพรหมธีรกุล ได้รับ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ

-ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

Pre-ประถมศึกษา
Pre-ประถมศึกษา

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …