โครงการศิลปะบ้านหม้อ 59

โครงการศิลปะบ้านหม้อ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ร่วมเรียนรู้ชุมชนในโครงการศิลปะบ้านหม้อ ณ บ้านหม้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำหม้อปั้นดินเผา มีวิทยากรท้องถิ่นและชาวบ้านมาให้ความรู้และสอนวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหม้อปั้นดินเผา ได้เรียนรู้วิธีชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และวิถีชีวิตชุมชนชนบทจริงซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน
ขอขอบคุณภาพ : อ.มนัสพงษ์ ภูบาลชื่น
ข่าว : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง อ.อำพล  สุมาลี

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …