โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข และถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดสัมมนาวิชาการ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข และถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559” ณ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มีการบรรยายในหัวข้อ “การถ่ายทอดตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …