Art Kids 59
Art Kids 59

Air kids(ระดับปฐมวัย)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยฝ่ายปฐมวัยจัดโครงการ Air kids(ระดับปฐมวัย)
มีรองศาตรารจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากการเรียนรู้
และการเรียนรู้ที่ดีนั้น คือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำ ในวัยนี้จะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ยิ่งเล่นยิ่งฉลาดมากขึ้น โครงการนี้จึงเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ช่วยฝึกให้เด็กได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทำให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ต้นคิด

ภาพ : อำพล สุมาลี
ข่าว : อำพล สุมาลี

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …