อบรม/สัมนา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข และถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู และบุ …

Read More »