Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ (science show) มีรองศาตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียน ด้วยในปัจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆนั้น คือ นักเรียนจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยรู้จักช่างสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ศึกษาค้นคว้ามีเหตุผล ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะเกิดความรู้ความชำนาญ ซึ่งการจัดกิจกรรม science show ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ภาพเพิ่มเติม Science show

 

 

Check Also

ค่ายวิทยาศาสตร์ 59

ค่ายวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 …