โครงการสัปดาห์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมเรียนรุ้มุ่งบูรณาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

    เมื่อวันที่ 23 – 27 มกราคม 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์สังคมศึกษา เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กอปรกับในวันที่ 29 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความตระหนักรักษ์ความเป็นไทย  และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆของนักเรียนในแต่ละวิชา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและให้นักเรียน  ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการอย่างหลากหลายซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทุกกลุ่มสาระเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมนำโรงเรียนเข้าสู่อาเซียนศึกษาต่อไป


วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

           ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมนำการแสดงชุด Spirit Of Asean  และกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
          ประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน และ แข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาไทย

  สัปดาห์สังคมศึกษา


รูปภาพเพิ่มเติม

 

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!