กิจกรรมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โครงการมัคคุเทศน้อย

   

   

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ฝ่าย English / science / communication (ESC) ได้จัดกิจกรรมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โครงการมัคคุเทศน้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

    เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!