โครงการวันไหว้ครู

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)โดยมี ดร.มะลิวัลย์  ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายประถม) การจัดพิธีไหว้ครูมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เห็นความสำคัญและสำนึกพระคุณของครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวที ต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ  นอกจากนี้ยังให้ได้มีนักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามอันเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!