โครงการวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่  ขึ้น  โดยมี ดร.มะลิวัลย์  ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานทั้งนี้  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย   ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ดำเนินไปอย่างได้ผล โดยจัดให้มีการประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี  การประกวดคัดลายมือ  การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง การวาดรูปตัวละครในวรรณคดีและนอกจากนี้วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยังได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่กับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกด้วย

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!