ครูนักเรียน โรงเรียนสาธิต มมส ถวายเทียนเข้าพรรษา
 

   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการ วันสำคัญทางศาสนา ขึ้น โดยมี ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ ๔-๖ เข้าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนวัดโนนศรีสวัสดิ์ อ. เมือง จ. มหาสารคาม เนื่องในวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างถูกต้องและเป็นหน้าที่ชาวพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์ก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง ทำให้คนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างยึดมั่นปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.web.msu.ac.th/hotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=2422&uf=%CA%D2%B8%D4%B5&qu=%CA%D2%B8%D4%B5

 

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!
973-429 Global Phone Lookup563-308 Phone Reverse256898 Reverse Phone Lookup Database239222 Unknown Caller Finder754-242 Global Phone Lookup231709 Unknown Caller Finder605685 Reverse Phone Lookup Database773498 Unknown Caller Finder440-271 Phone Web Database701-308 Caller Finder