MUDS

ระบบคำรองขอรับเงินค่าเล่าเรียน


บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการคืนเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ดูประกาศ

เอกสารขอรับผลประโยชน์จากมาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน หรือสูติบัตร จำนวน 1 ชุด [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด (บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว) [ไฟล์ที่ระบบรองรองรับ .png .jpg] เท่านั้น ตัวอย่าง

ธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ มี 8 ธนาคาร ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารทหารไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
5. ธนาคารออมาสิน
6. ธนาคารกสิกรไทย
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8. ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** การโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ยื่นคำร้อง

ยื่นคำร้อง