แบบสำรวจ

ความต้องการเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ยื่นสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

1. เอกสารประกอบการยืนยันสิทธิ์ ได้แก่ สำเนาสูติบัตรของบุตร-ธิดา , เอกสารเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) และหนังสือรับรองการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของบิดาหรือมารดาที่ออกโดยกองการเจ้าหน้าที่
2. หากวันเดือนปีเกิดไม่ตรงตามที่โรงเรียนกำหนด จะไม่พิจารณารับสมัคร
3. ต้องเป็นบุตร-ธิดา โดยสายโลหิตเท่านั้น
4. นักเรียนปัจจุบันที่เรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2564 ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ (กรณีนักเรียนใหม่เท่านั้น)
5. กรณีบุตรบุคลกรที่ประสงค์จะเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นอื่นๆ ขอให้ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเป็นรายกรณี
6. โปรดแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
7. หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
8. ถ้าการส่งยืนยันสิทธิ์ซ้ำระบบจะใช้การส่งล่าสุด


ข้อมูลขอใช้สิทธิ์ข้อมูลนักเรียน

*เฉพาะ (.jpg .jpeg .png) เท่านั้น
*เฉพาะ (.jpg .jpeg .png) เท่านั้น
*เฉพาะ (.jpg .jpeg .png) เท่านั้น

ตรวจสอบสถานะ

ชื่อและนามสกุล ของนักเรียน