นางสาวปิยาพัชร เที่ยงตรง
สาขาวิชาคณิศาสตร์
นายนนทกานต์ กัญญา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวลักขณา พานิชย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ คำวิแสง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายพัฒนพงษ์ ศรีสกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวธีรนัน ไทยเที่ยง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมุงคุณ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวรัมพร ธรรมปัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวพัชรพร สราญรมย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
นายศุภณัฎฐ์ มูลสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages