img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อ.วิชชนุนัย  คณะมะ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อ.ดร.พรพิมล เมาะราษี (รองผู้อำนวยการ)
อ.จารุณี สิทธิขวา
อ.ภาลิณี ดวงเวียงคำ
อ.วรางคณา ถนอมทุน
อ.สุรศักดิ์ นรินทร์ (หัวหน้างานอาคารและสถานที่)