อาจารย์วิชชนุนัย  คณะมะ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อาจารย์ ดร.พรพิมล ศีรษะภูมิ
อาจารย์จารุณี สิทธิขวา
อาจารย์ภาลิณี ดวงเวียงคำ
อาจารย์ ดร.กฤตยาณี เอกวัฒน์
อาจารย์สาธิตา สารธะวงศ์
อาจารย์สุรศักดิ์ นรินทร์
อาจารย์นวรัตน์ ดีแป้น
อาจารย์ปรียาภัทร  โพธิ์ขี
อาจารย์พรทิพา บุญรัตน์
อาจารย์ณัฐวดี ขาวสะอาด

 

Select Languages