อาจารย์วิชชนุนัย  คณะมะ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
E-mail : witchanunaika@gmail.com
อาจารย์ ดร.พรพิมล ศีรษะภูมิ
E-mail :
อาจารย์จารุณี สิทธิขวา
E-mail :
อาจารย์ภาลิณี ดวงเวียงคำ
E-mail : palinee028@gmail.com
อาจารย์ ดร.กฤตยาณี เอกวัฒน์
E-mail : kittayanee.k@msu.ac.th
อาจารย์สาธิตา สารธะวงศ์
E-mail : sathita.s@msu.ac.th
อาจารย์สุรศักดิ์ นรินทร์
E-mail : surasak.n@msu.ac.th
อาจารย์นวรัตน์ ดีแป้น
E-mail : Nawaratdeepan39@gmail.com
อาจารย์ปรียาภัทร  โพธิ์ขี
E-mail : preeyaput.p@msu.ac.th
อาจารย์พรทิพา บุญรัตน์
E-mail : porntipha.b@msu.ac.th
อาจารย์ณัฐวดี ขาวสะอาด
E-mail : nattawadee.khaw@msu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages