อาจารย์นันทนา กาแก้ว
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
E-mail : phattharapoln.k@msu.ac.th
อาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง
E-mail : rangsawoot.m@msu.ac.th
อาจารย์เพ็ญนภา มาตวังแสง
E-mail : pennapa.m@msu.ac.th
อาจารย์ศุภาพิชญ์ ดวงอัน
E-mail : supapit.d@msu.ac.th
อาจารย์กฤติกา อนุแสน
E-mail : jupjipzar@hotmail.com
อาจารย์จิตรา ปัตติยะ
E-mail : kiejitra@gmail.com
Mr. Danny Glenn U. Gofredo
Mr. Juliser C. Dublas
Mrs. Maria Kristel Anacoin
Mr.Raymond Thomas

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages