img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.ภัทรพร กาแก้ว (หัวหน้าฝ่าย English Science Communication และหัวหน้ากลุ่มสาระ)
อ.รังษวุฒิ มาตวังแสง
อ.เพ็ญนภา มาตวังแสง
อ.ศุภาพิชญ์ ดวงอัน