img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์นันทนา กาแก้ว
(หัวหน้าฝ่าย English Science Communication และหัวหน้ากลุ่มสาระ)
อาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง
อาจารย์เพ็ญนภา มาตวังแสง
อาจารย์ศุภาพิชญ์ ดวงอัน