img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อาจารย์ชลธิชา  บรรหาร
อาจารย์จินตนา  ชาญวงษ์สนิท (หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
อาจารย์แพงศรี  ตาลอำไพ
อาจารย์ชัชนิดา  สรรสุพรรณ์