อาจารย์จินตนา  ชาญวงษ์สนิท
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อาจารย์พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
อาจารย์ชลธิชา  บรรหาร
อาจารย์แพงศรี  ตาลอำไพ
 อาจารย์นภาพร อินทรเสงี่ยม
 อาจารย์ทรายเพชร รักษาพันธุ์
 อาจารย์สถาพร ประจะเนย์

 

Select Languages