อาจารย์จินตนา  ชาญวงษ์สนิท
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
E-mail : jintana.chan22@gmail.com
อาจารย์พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
E-mail : pisit.y@msu.ac.th
อาจารย์ชลธิชา  บรรหาร
E-mail : Chonthicha.b@msu.ac.th
อาจารย์แพงศรี  ตาลอำไพ
E-mail : pangsri.tan@gmail.com
 อาจารย์นภาพร อินทรเสงี่ยม
E-mail : Napaporn.i@msu.ac.th
 อาจารย์ทรายเพชร รักษาพันธุ์
E-mail : saiphet.r@msu.ac.th
 อาจารย์สถาพร ประจะเนย์
E-mail : jubjib.0065@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages