อาจารย์ชไมพร บุญศรีอนันต์
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
E-mail : chamaiporn.b@msu.ac.th
อาจารย์มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
E-mail : manaspong.p@msu.ac.th
อาจารย์เสาวรี ภูบาลชื่น
E-mail : saowari.p@msu.ac.th
อาจารย์ปริญญา ธัญทะพิพงศ์
E-mail : parinya.t@msu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages