img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาจารย์ชไมพร บุญศรีอนันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
อาจารย์เสาวรี ภูบาลชื่น
อาจารย์ปริญญา ธัญทะพิพงศ์
(หัวหน้างานอาคารและสถานที่)

Select Languages