img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ.ทับทิม คงสนิท (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อ.ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม
อ.อำพา วายุแสง
อ.กานต์ชนก ใครอุบล