img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์ทับทิม คงสนิท
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อาจารย์ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม
อาจารย์อำพา วายุแสง
อาจารย์สิรภพ ศิริภักดิ์

Select Languages