Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์ทับทิม คงสนิท
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
อาจารย์ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม
อาจารย์อำพา วายุแสง
อาจารย์ลลิตา ไชยคำมี

 

Select Languages