img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ.ชไมพร บุญศรีอนันต์

– หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี
– หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

อ.จีระเดช  แสนทอง
อ.พรชัย แสนทอง
อ.ไวพจน์ ดงเจริญ