อาจารย์จีระเดช  แสนทอง

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
E-mail : jeeradet.s@msu.th

อาจารย์พรชัย แสนทอง
E-mail : San.pornchai6006@gmail.com
อาจารย์ศุภณัฐ มะโนทัย
E-mail : supanat.m@msu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages