Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / การประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

การประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มอบธงมารยาทงามให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยอันดีงามให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งโครงการนี้จะมีการจัดประกวดในทุก ๆ เดือน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages