วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อเรื่อง การสร้างเครื่องมือทางการวิจัยและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือการวิจัย ณ ห้อง EDU3301 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
.
.