Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปี 2562

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปี 2562 ณ วัดโนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและดูแลการจัดกิจกรรมตลอดการจัดค่ายในครั้งนี้
ข่าว : งานกิจการนักเรียน

  

  

  

>>> ภาพทั้งหมด <<<

ถ่ายภาพ :  งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

Check Also

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages