คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี คณะผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากรกองอาคารสถานที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เพื่อเตรียมการก่อสร้างถนนเชื่อมเส้นทางระหว่างทางเข้าประตู 1 กับทางเข้า ประตู 2 พร้อมทั้งติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของโรงเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ และดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ได้ให้การต้อนรับ รับฟังแนวทางการพัฒนาและให้ข้อมูลของโรงเรียน

ภาพ : พรวีนัส นุ่มท้วม
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages