Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาไทย / คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตสาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จัดทำพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (Coaching) ร่วมกับฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่ร่วมโครงการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 76 คน โดยสอนเป็นประจำในทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว ตั้งแต่ เวลา 16.00 น-17.00 น ดำเนินการสอนโดยนิสิตสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูแลการสอนโดย รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ท่านผู้อำนวยการฯ อาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพล อินต๊ะเสนา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว-ภาพ พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages