อาจารย์มลิวัลย์ ศรีรัตน์
 อาจารย์ปัญจพาณ์ ทันบาล
 อาจารย์สมพิศ จันเทพา
 อาจารย์อุไรพร จันจรูญ
อาจารย์ศราวรรณ สะตะ
 อาจารย์โสริยา สำราญภูมิ
อาจารย์สุกัญญา จันทร์โสดา
อาจารย์ประกายดาว ทิพมนต์
อาจารย์ลมุล ฆ่อแสน
อาจารย์ภาวิณี ละอองคำ
อาจารย์ชัญญาภัค ร่วมรส
อาจารย์กุลฉัตร แก้วเพชร

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages