นายวิรัตน์ กุลเดช
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติการ
นายพุทธา สันโดษ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญถม พลเสนา
นักการภารโรง
นายไชยณรงค์ โสภารัตน์
นักการภารโรง
นายเรืองศักดิ์ อุ่นเมือง
นักการภารโรง
นายอนุรักษ์ ทิพมนต์
นักการภารโรง
นายเจียมศักดิ์ เทียมวงษ์
นักการภารโรง
นายแสนเทือง ไชยหาร
นักการภารโรง
นายบุญมา แสงกลาง
นักการภารโรง
นางสงกรานต์ จันทร์โสดา
แม่บ้าน
นางนวลละออง รอดจันทึก
หัวหน้าคนครัว
นางอุดมลักษณ์ ทิพมนต์
คนครัว
นายจักรพันธ์ ไชยหาร
คนครัว
น.ส.สัณห์ญาดา คล้ายทองคำ
คนครัว
น.ส.สุภาวดี ปานโหน่ง
คนครัว
นายโสภณ อ้นคง
คนครัว
นายเทวลักษณ์ วรรณขาว
ช่างเทตนิค
นายสายันต์ ศรีบุญเรือง
รักษาความปลอดภัย

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages