Breaking News
Home / งานบริการ

งานบริการ

นายบุญถม พลเสนา
นักการภารโรง
นายไชยณรงค์ โสภารัตน์
นักการภารโรง
นายเรืองศักดิ์ อุ่นเมือง
นักการภารโรง
นายอนุรักษ์ ทิพมนต์
นักการภารโรง
นายเจียมศักดิ์ เทียมวงษ์
นักการภารโรง
  นายคมสันต์ กองทอง
นักการภารโรง
นางสงกรานต์ จันทร์โสดา
แม่บ้าน
นางนวลละออง รอดจันทึก
หัวหน้าคนครัว
น.ส.แจ่มจันทร์ ศรีเกษ
คนครัว
นางราตรี แสงนุลาด
คนครัว
น.ส.อุดมลักษณ์ ทิพมนต์
คนครัว
นางรัตดา ภาแก้ว
คนครัว
นายสายันต์ ศรีบุญเรือง
รักษาความปลอดภัย
  นายสมบัติ อันชื่น
รักษาความปลอดภัย

Select Languages