ชื่นชมนักเรียนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

1. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ใน 3 รายวิชา ได้แก่
– วิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.6/1ESC
– วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2
– วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายวรพล ศิริบุรี ชั้น ป.6/1ESC

2. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 (90 คะแนนขึ้นไป)
– วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.6/1ESC 100 คะแนน
2. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
3. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
4. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด ชั้น ป.6/2 95 คะแนน
5. เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.6/1 ESC 90 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายวรพล ศิริบุรี ชั้น ป.6/1ESC 100 คะแนน
2. เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฏ์ ชั้น ป.6/1ESC 97.5 คะแนน
3. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2 97.5 คะแนน
4. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด ชั้น ป.6/2 97.5 คะแนน
5. เด็กหญิงมนต์วลี อัครศิริมงคล ชั้น ป.6/1 ESC 97.5 คะแนน
6. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
7. เด็กหญิงพิชชาภา รัตนพลแสน ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
8. เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
9. เด็กชายคณิศร ภาคสุชล ชั้น ป.6/1ESC 92.5 คะแนน
10.เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.6/1ESC 92.5 คะแนน
11.เด็กชายณัฐพล นครเรียบ ชั้น ป.6/2 92.5 คะแนน
12.เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วไชย ชั้น ป.6/3 92.5 คะแนน
13.เด็กหญิงขวัญจิรา อภัยนุกูล ชั้น ป.6/1ESC 92.5  คะแนน
14.เด็กหญิงณฐมน มาจันแดง ชั้น ป.6/2 92.5  คะแนน
15.เด็กหญิงจิรัชญา ไชยโสดา ชั้น ป.6/2 92.5  คะแนน
16.เด็กหญิงรัญชนา ลาภจิตร ชั้น ป.6/3 92.5  คะแนน
17.เด็กชายวชิรวิทย์ นามไพโรจน์ ชั้น ป.6/2 92.5 คะแนน
18.เด็กหญิงฐิติภา บุญศรีอนันต์ ชั้น ป.6/1ESC 92.5  คะแนน
19.เด็กหญิงลัลน์ลลิตา พิมพิลา ชั้น ป.6/2 90 คะแนน
20.เด็กหญิงปิยะฉัตร อุทธารนิช ชั้น ป.6/1ESC 90 คะแนน
21.เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC 90 คะแนน
22.เด็กชายนิปุน ชัยมูล ชั้น ป.6/1ESC 90 คะแนน
23.เด็กชายทรรศน อุดชาชน ชั้น ป.6/3 90 คะแนน
– วิชาภาษาไทย
1. เด็กหญิงไอรดา ศิตศิรัตน์ ชั้น ป.6/3 90.25 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 90 คะแนนขึ้นไป

วิชาภาษาอังกฤษ 90 คะแนนขึ้นไป

วิชาภาษาไทย 90 คะแนนขึ้นไป

3. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน 80 -89 คะแนน
– วิชาภาษาไทย
1. เด็กหญิงณัฐชา ลัทธิ์ภีระสุวรรณ ชั้น ป.6/1ESC            84.25คะแนน
2. เด็กหญิงพิชชาภา รัตนพลแสน ชั้น ป.6/1ESC              83.25 คะแนน
3. เด็กหญิงฐิติภา บุญศรีอนันต์ ชั้น ป.6/1ESC                  86.25 คะแนน
4. เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.6/1ESC                     83.25 คะแนน
5. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC                      83.25 คะแนน
6. เด็กชายกันต์รพี บัวนาเมือง ชั้น ป.6/1ESC                   83 คะแนน
7. เด็กหญิงพูลสิน สินพูล ชั้น ป.6/2                                  82 คะแนน
8. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2                     87.5 คะแนน
9. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด ชั้น ป.6/2                              84.75 คะแนน
10. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC                       87.75คะแนน
11. เด็กชายติณณภพ ตุ่มปี่สุวรรณ ชั้น ป.6/2                    82.5คะแนน
12.เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2                         84.25คะแนน

– วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2      85 คะแนน
2. เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2           85 คะแนน
3. เด็กหญิงณฐมน มาจันแดง ชั้น ป.6/2             80 คะแนน
4. เด็กหญิงพัชรธีรา มีไธสง ชั้น ป.6/2                80 คะแนน
5. เด็กหญิงไอรดา ศิตศิรัตน์ ชั้น ป.6/3               85 คะแนน
6. เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฏ์ ชั้น ป.6/1ESC   85 คะแนน
7. เด็กชายวชิรวิทย์ นามไพโรจน์ ชั้น ป.6/2        80 คะแนน

– วิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC                      89.25 คะแนน
2. เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2                          82.3 คะแนน
3. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC                        82.3 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญิงณัฐชา ลัทธิ์ภีระสุวรรณ ชั้น ป.6/1ESC                            80 คะแนน
2. เด็กหญิงทอฝัน น้อยฤทธิ์ ชั้น ป.6/2                                             80 คะแนน
3. เด็กหญิงณธิดา วงศ์ชารี ชั้น ป.6/2                                               85 คะแนน
4. เด็กหญิงลีลนันต์ ศักดิ์สกุลวัฒนา ชั้น ป.6/1ESC                          85 คะแนน
5. เด็กหญิงกวินตรา เรืองวิทยานุสรณ์ ชั้น ป.6/2                              85 คะแนน
6. เด็กหญิงปวีณ สะตะ ชั้น ป.6/2                                                    82.5 คะแนน
7. เด็กหญิงอรปภา สมสงวน ชั้น ป.6/2                                            87.5 คะแนน
8. เด็กชายกันต์รพี บัวนาเมือง ชั้น ป.6/1ESC                                   82.5 คะแนน
9. เด็กหญิงพูลสิน สินพูล ชั้น ป.6/2                                                 87.5 คะแนน
10.เด็กชายวรวิช อรรคเศรษฐัง ชั้น ป.6/3                                         80 คะแนน
11.เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2                                        80 คะแนน
12.เด็กชายพุฒินันท์ ภูขมัง ชั้น ป.6/2                                              80 คะแนน
13.เด็กชายเมธาดล ทองจันดี ชั้น ป.6/1ESC                                    87.5 คะแนน
14.เด็กหญิงธีร์วนิดา ธงศิลา ชั้น ป.6/2                                            82.5 คะแนน
15.เด็กหญิงนฏา คงบุญ ชั้น ป.6/2                                                  85 คะแนน
16.เด็กหญิงพัชรธีรา มีไธสง ชั้น ป.6/2                                             87.5 คะแนน
17.เด็กชายสุวภัทร บรรหาร ชั้น ป.6/3                                              82.5 คะแนน
18.เด็กชายณชนน เทียรมา ชั้น ป.6/2                                              85 คะแนน
19.เด็กชายชนาตพงศ์ แสงฉายา ชั้น ป.6/3                                      80 คะแนน

วิชาภาษาไทย 80 -89 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 80 -89 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ 80 -89 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 80 -89 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ออกแบบ/ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet