ชื่นชมนักเรียนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

1. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม ใน 3 รายวิชา ได้แก่
– วิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.6/1ESC
– วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2
– วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายวรพล ศิริบุรี ชั้น ป.6/1ESC

2. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 (90 คะแนนขึ้นไป)
– วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.6/1ESC 100 คะแนน
2. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
3. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
4. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด ชั้น ป.6/2 95 คะแนน
5. เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.6/1 ESC 90 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายวรพล ศิริบุรี ชั้น ป.6/1ESC 100 คะแนน
2. เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฏ์ ชั้น ป.6/1ESC 97.5 คะแนน
3. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2 97.5 คะแนน
4. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด ชั้น ป.6/2 97.5 คะแนน
5. เด็กหญิงมนต์วลี อัครศิริมงคล ชั้น ป.6/1 ESC 97.5 คะแนน
6. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
7. เด็กหญิงพิชชาภา รัตนพลแสน ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
8. เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ชั้น ป.6/1ESC 95 คะแนน
9. เด็กชายคณิศร ภาคสุชล ชั้น ป.6/1ESC 92.5 คะแนน
10.เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.6/1ESC 92.5 คะแนน
11.เด็กชายณัฐพล นครเรียบ ชั้น ป.6/2 92.5 คะแนน
12.เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วไชย ชั้น ป.6/3 92.5 คะแนน
13.เด็กหญิงขวัญจิรา อภัยนุกูล ชั้น ป.6/1ESC 92.5  คะแนน
14.เด็กหญิงณฐมน มาจันแดง ชั้น ป.6/2 92.5  คะแนน
15.เด็กหญิงจิรัชญา ไชยโสดา ชั้น ป.6/2 92.5  คะแนน
16.เด็กหญิงรัญชนา ลาภจิตร ชั้น ป.6/3 92.5  คะแนน
17.เด็กชายวชิรวิทย์ นามไพโรจน์ ชั้น ป.6/2 92.5 คะแนน
18.เด็กหญิงฐิติภา บุญศรีอนันต์ ชั้น ป.6/1ESC 92.5  คะแนน
19.เด็กหญิงลัลน์ลลิตา พิมพิลา ชั้น ป.6/2 90 คะแนน
20.เด็กหญิงปิยะฉัตร อุทธารนิช ชั้น ป.6/1ESC 90 คะแนน
21.เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC 90 คะแนน
22.เด็กชายนิปุน ชัยมูล ชั้น ป.6/1ESC 90 คะแนน
23.เด็กชายทรรศน อุดชาชน ชั้น ป.6/3 90 คะแนน
– วิชาภาษาไทย
1. เด็กหญิงไอรดา ศิตศิรัตน์ ชั้น ป.6/3 90.25 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 90 คะแนนขึ้นไป

วิชาภาษาอังกฤษ 90 คะแนนขึ้นไป

วิชาภาษาไทย 90 คะแนนขึ้นไป

3. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน 80 -89 คะแนน
– วิชาภาษาไทย
1. เด็กหญิงณัฐชา ลัทธิ์ภีระสุวรรณ ชั้น ป.6/1ESC            84.25คะแนน
2. เด็กหญิงพิชชาภา รัตนพลแสน ชั้น ป.6/1ESC              83.25 คะแนน
3. เด็กหญิงฐิติภา บุญศรีอนันต์ ชั้น ป.6/1ESC                  86.25 คะแนน
4. เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ชั้น ป.6/1ESC                     83.25 คะแนน
5. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC                      83.25 คะแนน
6. เด็กชายกันต์รพี บัวนาเมือง ชั้น ป.6/1ESC                   83 คะแนน
7. เด็กหญิงพูลสิน สินพูล ชั้น ป.6/2                                  82 คะแนน
8. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2                     87.5 คะแนน
9. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด ชั้น ป.6/2                              84.75 คะแนน
10. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC                       87.75คะแนน
11. เด็กชายติณณภพ ตุ่มปี่สุวรรณ ชั้น ป.6/2                    82.5คะแนน
12.เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2                         84.25คะแนน

– วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ชั้น ป.6/2      85 คะแนน
2. เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2           85 คะแนน
3. เด็กหญิงณฐมน มาจันแดง ชั้น ป.6/2             80 คะแนน
4. เด็กหญิงพัชรธีรา มีไธสง ชั้น ป.6/2                80 คะแนน
5. เด็กหญิงไอรดา ศิตศิรัตน์ ชั้น ป.6/3               85 คะแนน
6. เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฏ์ ชั้น ป.6/1ESC   85 คะแนน
7. เด็กชายวชิรวิทย์ นามไพโรจน์ ชั้น ป.6/2        80 คะแนน

– วิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงนราวดี ตุ่ยสิมมา ชั้น ป.6/1ESC                      89.25 คะแนน
2. เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2                          82.3 คะแนน
3. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ ชั้น ป.6/1ESC                        82.3 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญิงณัฐชา ลัทธิ์ภีระสุวรรณ ชั้น ป.6/1ESC                            80 คะแนน
2. เด็กหญิงทอฝัน น้อยฤทธิ์ ชั้น ป.6/2                                             80 คะแนน
3. เด็กหญิงณธิดา วงศ์ชารี ชั้น ป.6/2                                               85 คะแนน
4. เด็กหญิงลีลนันต์ ศักดิ์สกุลวัฒนา ชั้น ป.6/1ESC                          85 คะแนน
5. เด็กหญิงกวินตรา เรืองวิทยานุสรณ์ ชั้น ป.6/2                              85 คะแนน
6. เด็กหญิงปวีณ สะตะ ชั้น ป.6/2                                                    82.5 คะแนน
7. เด็กหญิงอรปภา สมสงวน ชั้น ป.6/2                                            87.5 คะแนน
8. เด็กชายกันต์รพี บัวนาเมือง ชั้น ป.6/1ESC                                   82.5 คะแนน
9. เด็กหญิงพูลสิน สินพูล ชั้น ป.6/2                                                 87.5 คะแนน
10.เด็กชายวรวิช อรรคเศรษฐัง ชั้น ป.6/3                                         80 คะแนน
11.เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญศรี ชั้น ป.6/2                                        80 คะแนน
12.เด็กชายพุฒินันท์ ภูขมัง ชั้น ป.6/2                                              80 คะแนน
13.เด็กชายเมธาดล ทองจันดี ชั้น ป.6/1ESC                                    87.5 คะแนน
14.เด็กหญิงธีร์วนิดา ธงศิลา ชั้น ป.6/2                                            82.5 คะแนน
15.เด็กหญิงนฏา คงบุญ ชั้น ป.6/2                                                  85 คะแนน
16.เด็กหญิงพัชรธีรา มีไธสง ชั้น ป.6/2                                             87.5 คะแนน
17.เด็กชายสุวภัทร บรรหาร ชั้น ป.6/3                                              82.5 คะแนน
18.เด็กชายณชนน เทียรมา ชั้น ป.6/2                                              85 คะแนน
19.เด็กชายชนาตพงศ์ แสงฉายา ชั้น ป.6/3                                      80 คะแนน

วิชาภาษาไทย 80 -89 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 80 -89 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ 80 -89 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 80 -89 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ออกแบบ/ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages