Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุระชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน   หลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ก่อนที่จะพาเยี่ยมชมโรงเรียนในฝั่งอนุบาล

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages