Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / นักเรียนคนเก่งตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1

นักเรียนคนเก่งตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหว่าง วันที่ 28 – 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการแข่งขันได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงเปี่ยมรัก ชัยศรีรัมย์ ได้รางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางชลธิชา บรรหาร

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงคีรีสุดตา ชะลุนรมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาววรัญญา จันทะไพร

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงปัณณ์นลิน ธำรงเกียรติศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางจินตนา ชาญวงษ์สนิท

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงปิยธิดา จริยามา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาวนริสา ภาสบุตร

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยแสนท้าว ได้รับรางวัลเข้าร่วม
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางแพงศรี ตาลอำไพ

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวเศรษฐธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาวธัญญารัตน์ คำพะแย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายกษิดิ์เดช บัวลาด
2. เด็กชายกันต์รพี บัวนาเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวอัจฉริยา ศรีกุ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ มติกรกุล

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงกัญจนพร ผุยบัวค้อ
2. เด็กหญิงวรัญญา สารฤทธิคาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นายพิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
2. นางสาวเปมิกา มั่นทัพ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายจิรายุ ตุ่ยสิมมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางจารุณี สิทธิขวา

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพา บุญรัตน์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงจณินญาดา อันทะลี
2. เด็กหญิงชฎาฉัตร จันทคัต
3. เด็กหญิงณัชพิชญ์ชา ไกรจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวปรียาภัทร โพธิ์ขี
2. นางสาวณัฐพร ตันนารัตน์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงพึงพอเพียง แก้ววิศิษฎ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายวจนพงศ์ หารสุโพธิ์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฎ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายวจนพงศ์ หารสุโพธิ์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี
2. เด็กชายอติวิชญ์ บุปผไชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสุพรรณี นามบุญศรี
2. นายสุรศักดิ์ นรินทร์

การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงณัชชา เมืองโคตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายชนะพล มัชปะโต

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงธนัญชนก บัวศรี
2. เด็กหญิงศิญาดา กัญญาคำ
3. เด็กหญิงสุชานาฏ พยัฆวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาววิชชนุนัย คณะมะ
2. นางสาววิมลรัตน์ กองแก้ว

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายติณณภพ ตุ้มปี่สุวรรณ
2. เด็กหญิงปราณปริยา สุดจริง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวภูสุดา สาระรักษ์
2. นางสาวภาลิณี ดวงเวียงคำ

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายปรัชญา ธีรวัชรกร
2. เด็กชายปุลวัตร เหล่าพิศาลสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวภาลิณี ดวงเวียงคำ
2. นางสาวภูสุดา สาระรักษ์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงญาณิศา บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีสารคาม
3. เด็กหญิงเบญจพรสิริ แก้วเฮ้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวนวรัตน์ ดีแป้น
2. นางสาวพรสวรรค์ ศรีโวหะ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงขวัญจิรา อภัยนุกูล
2. เด็กหญิงฐิติภา บุญศรีอนันต์
3. เด็กหญิงมนต์วลี อัครศิริมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวภาลิณี ดวงเวียงคำ
2. นางสาวภูสุดา สาระรักษ์

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายปณิธาน จิตเรืองไพโรจน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศักดิ์คำดวง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางทับทิม คงสนิท
2. นางสาวอำพา วายุแสง

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายปรานต์ วราธนากร
2. เด็กหญิงอธิปกัญญา เนืองเฉลิม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางพรวีนัส นุ่มท้วม
2. นายกานต์ชนก ใครอุบล

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงณิชาภัทร แดนพันธ์
2. เด็กหญิงทอฝัน น้อยฤทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นายจีระเดช แสนทอง
2. นายพรชัย แสนทอง

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงปรีญานันท์ ชื่นชม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายปริญญา ธัญทะพิพงศ์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงปราญชลี เกษกัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายปริญญา ธัญทะพิพงศ์

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงกานต์ดาลักษณ์ เจริญบุญ
2. เด็กหญิงนภสร ภูบาลชื่น
3. เด็กหญิงภชรวรรณ พงสุพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายปริญญา ธัญทะพิพงศ์

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายกานต์ณัฐโชติ พันธ์ละออ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงธัญรดี แสนวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายณภัทร แก้วไชยพาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงกัญญากวี จันทีนอก ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายเกียรติยศ เรืองสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายรังษวุฒิ มาตวังแสง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์ แสนบุญศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายรังษวุฒิ มาตวังแสง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายณฐกร อาจหาญ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงฟ้าประทาน กุดแถลง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายคณิศร ภาคสุชล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางชไมพร บุญศรีอนันต์

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายคณิศร ภาคสุชล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางชไมพร บุญศรีอนันต์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ
2. เด็กหญิงชวิศา ชูกำแพง
3. เด็กหญิงทรงพร สุนทรพินิจ
4. เด็กหญิงทิพย์จันทร์ จันทไทย
5. เด็กหญิงธนพร ประมวล
6. เด็กหญิงนุชนาถ ศรีสารคาม
7. เด็กหญิงปภาวี ได้ผลมาก
8. เด็กหญิงปิยาพัชร สุทธเสนา
9. เด็กหญิงมนต์วลี อัครศิริมงคล
10. เด็กหญิงวรัชยา สุปัญญาบุตร
11. เด็กหญิงวิชญาพร อัศวไชยวศิน
12. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางเสาวรี ภูบาลชื่น
2. นางสาววรัญญา จันทะไพร
3. นางสาวเขมนันท์ จันจำนงค์
4. นางสาวอำพา วายุแสง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงขวัญหทัย ไชยงาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาวกฤติกา อนุแสน

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาวกฤติกา อนุแสน

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางเพ็ญนภา มาตวังแสง

การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงธนพร เมาะราษี
2. เด็กหญิงอรปภา สมสงวน ได้รับรางวัลทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ดวงอัน
2. MissLUO YANG

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงกวินทรา วงษาสืบ
2. เด็กชายภูมิ วะทา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสาธิตา สารธะวงศ์
2. นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงพัชรธีรา มีไธสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก หัตถกรวิจิตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสาธิตา สารธะวงศ์
2. นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายชอช้าง อรุณวรรธนะ
2. เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางกฤตยาณี เอกวัฒน์
2. นายกสานณพ ยอดกุล

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายชลณภัทร โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอินทัช อึ้งศิริสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางกฤตยาณี เอกวัฒน์
2. นางสาววิชชิรญา มิระสิงห์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กชายปัณณพัฒน์ สิทธิปกรณ์
2. เด็กชายพิชญุตม์ เกราะแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางกฤตยาณี เอกวัฒน์
2. นายกสานณพ ยอดกุล

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์ เรืองสุวรรณ
2. เด็กชายนันทพล กิ่งเกษ
3. เด็กหญิงลัลล์ลลิล ไชยหะนิจ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวลำเทียน อินทรวิชา
2. นางสาวจุฑารัตน์ สีหบุตร

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงปณาลี เกษกัน
2. เด็กชายภูวรา ลิมปพนาสิทธิ์
3. เด็กหญิงรสริน เพิ่มทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
1. นางขจี บุญหล้า
2. นางพรทิพย์ ประพาศพงษ์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายธนาตุล บุปผโชติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ** เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นางสาวสถาพร ประจะเนย์

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายวรพล ศิริบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายวรพล ศิริบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
เด็กชายจิรณัฏฐ์ สรวงชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
อาจารย์ผู้ฝึกสอน
นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Check Also

โครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 13 สิงหา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Select Languages