Breaking News

เรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  เป็นการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน
อีกทั้งท่านวิทยากรได้มอบอุปกรณ์การปลูกและพันธุ์ผักให้เด็กๆได้เรียนรู้ต่อไป
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ภาพ : นายปัญญา กุลภา/เขมนันท์ จันจำนงค์/มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ข่าว : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages