นักเรียนสอบผ่านประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 153 คน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ได้ส่งนักเรียนเพื่อเข้าร่วมสอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษา ประจำปี 2561
มีผู้สอบผ่าน จำนวน 153 คน โดยแบ่งเป็นชั้นดังนี้
นักธรรมชั้นเอก จำนวน 11คน
นักธรรมชั้นโท จำนวน 41 คน
นักธรรมชั้นตรี จำนวน 101 คน
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/psatitmsu/videos/677041059365812/?t=20

 

นักธรรมชั้นตรี 

1 เด็กหญิง ณัฐกฤตา แซ่เต็ง
2 เด็กหญิง ณิชาพร ศิริโยธา
3 เด็กชาย ธนโรจน์ ชีระโรจน์
4 เด็กชาย กตัญญู กันทรมงคล
5 เด็กชาย จักริน อินโท่โล่
6 เด็กชาย ภัทรพล สิทธิปกรณ์
7 เด็กชาย มนัสนันท์ อุทัยรัตนชัย
8 เด็กชาย ปาลภัทร วินโกมินทร์
9 เด็กหญิง สิริญา จูวัฒนสำราญ
10 เด็กหญิง พีรภาว์ ชนศรีสวัสดิ์
11 เด็กหญิง ทรงพร สุนทรพินิจ
12 เด็กหญิง ประดิลักษณ์ อังควิศิษฐพันธ์
13 เด็กชาย กฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี
14 เด็กหญิง พรปวีณ์ นาคสมบรูณ์
15 เด็กชาย นฐกร อาจหาญ
16 เด็กชาย อธิปกัญญา เนืองเฉลิม
17 เด็กชาย ปริญญ์กร ติละบาล
18 เด็กชาย ภัทรกฤช บุญทิพย์
19 เด็กหญิง ญาณิศา บุญประเสริฐ
20 เด็กหญิง ทัตพิชา อุดชาชน
21 เด็กหญิง ทิพย์จันทน์ จันทไทย
22 เด็กหญิง ธนัญชนก บัวศรี
23 เด็กหญิง ปกรณ์ สะตะ
24 เด็กหญิง วรัญญา สารฤทธิคาม
25 เด็กหญิง กัญจนพร ผุยบัวค้อ
26 เด็กหญิง ชนัญฑิตา คำเจริญ
27 เด็กหญิง ภัควลัญช์ เวชกามา
28 เด็กหญิง สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง
29 เด็กชาย อภิวิชญ์ แสงมหาชัย
30 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ โฆษิตวัฒนาพานิชย์
31 เด็กชาย ระพีพัฒน์ วิริยะภาพ
32 เด็กชาย ปรานต์ วราธนากร
33 เด็กชาย สุวิจักขณ์ อุ่นจิตร
34 เด็กชาย ยสพิชชากร พันธะศรี
35 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สิทธิปกรณ์
36 เด็กชาย สุวพิชญ์ ศรีเวียงธนาธิป
37 เด็กชาย เสฏฐภัฏ ศรีลาพัฒน์
38 เด็กหญิง ณัชพิชญ์ชา ไกรจันทร์
39 เด็กหญิง ดวงเกษ นามศรี
40 เด็กชาย กษิดิ์เดช บัวลาด
41 เด็กชาย พรหมพิริยะ สุขแสน
42 เด็กชาย วชิรวิทย์ นามไพโรจน์
43 เด็กหญิง กวินตรา เรืองวิทยานุสรณ์
44 เด็กหญิง ณฐมน มาจันแดง
45 เด็กหญิง ณิชาภัทร แดนพันธ์
46 เด็กหญิง ธนพร เมาะราศี
47 เด็กหญิง ธีร์วนิดา ธงศิลา
48 เด็กชาย กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
49 เด็กหญิง นฏา คงบุญ
50 เด็กหญิง ปานกิตติ์ บุญค้ำ
51 เด็กหญิง พรธิดา เสนามาตย์
52 เด็กหญิง พัชรธีรา มีไธสง
53 เด็กหญิง พูลสิน สินพูล
54 เด็กหญิง รัญชนา ลาภจิตร
55 เด็กหญิง รัญชนา วิจารณ์
56 เด็กหญิง ลัลน์ลลิตา พิมพิลา
57 เด็กชาย ญาณาธิป บุญประเสริฐ
58 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ แก้วไชย
59 เด็กหญิง อรปภา สมสงวน
60 เด็กชาย จิรณัฏฐ์ สรวงชัยภูมิ
61 เด็กชาย เดชศักดา โคชขึง
62 เด็กชาย ทรรศน อุดชาชน
63 เด็กชาย ณชนน เทียรมา
64 เด็กหญิง กนกนภา ศรีธานี
65 เด็กหญิง ทอฝัน น้อยฤทธิ์
66 เด็กหญิง เบญญา รัตน์พร
67 เด็กหญิง พรภัทร์กร ชุมภณพงษ์ศักดิ์
68 เด็กหญิง พรรณภัทร ภิรมย์เกียรติ
69 เด็กหญิง พัชรากร พรหมอ้น
70 เด็กชาย ณัฐพล นครเรียบ
71 เด็กหญิง พัทธ์วิรา เนืองมหา
72 เด็กหญิง รมิดา จำปาเฟื่อง
73 เด็กชาย พุฒินันท์ ภูขมัง
74 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ เจริญศรี
75 เด็กหญิง กนกวรรณ ตั้งรุ่งเรืองอยู่
76 เด็กหญิง จณินญาดา อันทะลี
77 เด็กหญิง ธมลพัชร์ ราร่องคำ
78 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรกอง
79 เด็กหญิง ปรียนันท์ วิบูลเทวัญ
80 เด็กหญิง พรประภา สุวรรณเลิศ
81 เด็กหญิง ภัทรวิรินทร์ พิลา
82 เด็กชาย ติณณภพ ตุ้มปี่สุวรรณ
83 เด็กหญิง รมย์รวินท์ ชาญวงษ์สนิท
84 เด็กหญิง ศิรดา วัฒนกิติกุล
85 เด็กหญิง ไอรดา ศิตศิรัตน์
86 เด็กชาย คณิศร ภาคสุชล
87 เด็กชาย คนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฏ์
88 เด็กชาย ณัชนนท์ สาฆ้อง
89 เด็กชาย ธีรัตฒ์ ชำนาญหมอ
90 เด็กชาย พชร โยธาภักดีซง
91 เด็กชาย เมธาดล ทองจันดี
92 เด็กชาย วรพล ศิริบุรี
93 เด็กหญิง ภรภัทร ทองไกรรัตน์
94 เด็กหญิง ขวัญจิรา อภัยนุกูล
95 เด็กหญิง นราวดี ตุ่ยสิมมา
96 เด็กหญิง ณัฐชา ลัทธิ์ธีระสุวรรณ
97 เด็กชาย ธนกฤต หงษ์ชูตา
98 เด็กหญิง ปิยะฉัตร อุทธารนิช
99 เด็กหญิง ลีลนันต์ ศักดิ์สกุลวัฒนา
100 เด็กหญิง มนต์วลี อัครศิริมงคล
101 เด็กหญิง อภิชญา พลตื้อ

 

 นักธรรมชั้นโท
1 เด็กหญิง อณัญญา สีชมแสง
2 เด็กชาย อภิปรัชญา คำนุ
3 เด็กหญิง กัญญาภัทร ลาวัลย์
4 เด็กหญิง วรกานต์ ดวงศรี
5 เด็กชาย นพวิชญ์ ลิมาภิรักษ์
6 เด็กชาย ภัทรพล นาถมทอง
7 เด็กชาย อกนิษฐ์ ปะตินัง
8 เด็กชาย ปรีชากร ยาสมร
9 เด็กชาย พิพัฒน์ เฉียบแหลม
10 เด็กหญิง รสิตา ธรรมแสง
11 เด็กชาย ธันยพงศ์ สังขวิเชียร
12 เด็กหญิง อริญชยา พลตื้อ
13 เด็กชาย ธนวินท์ จันทาคิมบง
14 เด็กหญิง ญาณิศา ชนะบุญ
15 เด็กชาย ปัณณ์ ลวกุล
16 เด็กชาย สิริราช พูลสวาท
17 เด็กชาย วิชญ์ บุญมี
18 เด็กชาย ฐิติอนันต์ เวชกามา
19 เด็กหญิง วรันธร ศโรภาส
20 เด็กหญิง เบญจพรสิริ แก้วเฮ้า
21 เด็กหญิง ธัญรดี แสนวงษ์
22 เด็กชาย พาชัย หอมวุฒิวงศ์
23 เด็กหญิง ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ
24 เด็กหญิง ปิยธิดา จริยามา
25 เด็กหญิง อัยย์ จันทร์ถิระติกุล
26 เด็กหญิง ศิญาดา กัญญาคำ
27 เด็กหญิง ฟ้าประทาน กุดแถลง
28 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไทยมิตร
29 เด็กหญิง วรรณษา ทรงอาจ
30 เด็กหญิง อัจฉริยะภรณ์ แสนบุญศิริ
31 เด็กหญิง ปริยากร แดนขนบ
32 เด็กชาย พิชญุตม์ เกราะแก้ว
33 เด็กชาย จักรวีร์ วิรุฬห์วรวุฒิ
34 เด็กชาย พอดี เสงี่ยมวิบูล
35 เด็กหญิง วรัชยา สุปัญญาบุตร
36 เด็กชาย ชยางกูร รุธิรางกูร
37 เด็กหญิง อภิชญนันท์ บุญเที่ยง
38 เด็กหญิง ปรีญานันท์ ชื่นชม
39 เด็กหญิง ปราณปริยา สุดจริง
40 เด็กหญิง ศุภาฤทัย วิริยะพงษ์
41 เด็กหญิง พรสวรรค์ ศรีสารคาม

 

นักธรรมชั้นเอก

1 เด็กหญิง พัทธนันท์ สุวรรณธาดา
2 เด็กหญิง ชญาดา เหลี่ยมไธสง
3 เด็กหญิง เปรมนภัส วรรณสุทธะ
4 เด็กหญิง จารุภา เพชรปราบ
5 เด็กหญิง สุวิชาดา โคตรนรินทร์
6 เด็กหญิง กรณ์ภัสสร ชุมภณพงษ์ศักดิ์
7 เด็กชาย อธิษฐ์ นำพูลสุขสันติ์
8 เด็กหญิง ณัยน์ปพร ใหม่คามิ
9 เด็กหญิง มนัสวีร์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
10 เด็กหญิง นภาพร พรรณศรี
11 เด็กหญิง ปารย์ณิสรา ออกสุข

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages