นักเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)เข้ารับเกียรติบัตร คะแนนสอบ O-NETเต็ม100คะแนนปีการศึกษา 2563

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการสอบในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีผลการสอบได้คะแนนเต็ม 100คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้แก่
1.เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ มีผลคะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์
2.เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ มีผลคะแนนเต็ม 100 วิชาวิทยาศาสตร์
3.เด็กชายวรพล ศิริบุรี มีผลคะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนและสถานศึกษา ขึ้น ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนดังกล่าว อนึ่ง ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 3 คน ในโอกาสนี้

ข่าว- พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
ภาพ- เขมนันท์ จันจำนงค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages