Breaking News
Home / นิสิต นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายชนะพล  มัชปะโต

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวสมปรารถนา  ภูมิพานิชย์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวณัฐพร  ตันนารัตน์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาววิมลรัตน์  กองแก้ว

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวพรสวรรค์  ศรีโวหะ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวภูสุดา สาระรักษ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาววัชชิรญา  มิระสิงห์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายกสานณพ  ยอดกุล

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสกุลรัตน์  สายทองมาตย์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวธัญญารัตน์  คำพะแย

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวเปมิกา  มั่นทัพ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวนริสา  ภาสบุตร

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกันต์กนิษฐ์  มติกรกุล

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวนันธิวา  จันอยู่

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวิมล  มองเพ็ชร

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวมณฑิรา  ดอนเส

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวเบญจมาศ  ผุยหัวดง

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอารยา  วิชาสวัสดิ์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกนกวรรณ  โคตุนันท์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกาญจนา  มีชัย

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายอิศรางกูร  กุลวงค์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศุภณัฐ  มะโนทัย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

นายธราดล ชวะติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

นายคมปัญญา คำภีระมี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายปฐมวัย

นางสาววรัชยา ทองหล้า

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวจุไรรัตน์ ประถมบุตร

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวพรพักตร์ สีใส

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวธนัชญา  จันทร์ล้วน

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกมลชนก  บุญแสน

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกิตติยาพร  รางเงิน

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาววชิรญา  ถิรศิลาเวทย์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวชาญลดา  อาศัยบุญ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวสุพิชฌาย์  รักษาทรัพย์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวธรากาญจน์  มิฆเนตร

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวจินตนา  ศรีหวัง

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

นายศุภฤกษ์  อนันท์

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Select Languages