Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / บริษัทเนสเล่ จำกัด นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลมาบริการแจกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และบุคลากรของโรงเรียน

บริษัทเนสเล่ จำกัด นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลมาบริการแจกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และบุคลากรของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.50 น. บริษัทเนสเล่ จำกัด นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลมาบริการแจกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คณาจารย์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม่บ้านนักการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยมีอาจารย์ชลธิชา บรรหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย

ภาพ-ข่าว : PR MUDS

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages