ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่องหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ และพิจารณาดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
ผู้แทนผู้ปกครอง
1. นางดวงทิพย์ ผโลปกรณ์
2. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ภูศรีอ่อน
ผู้แทนชุมชน
1. นางวรัญญา อินพินิจ
2. นายสานิตย์ แสนพาน
ผู้แทนนักเรียน
1. ด.ช.วรพล ศิริบุรี
2. ด.ญ.ภรภัทร ทองไกรรัตน์
ผู้แทนครู
1. นางสาววิชชนุนัย คณะมะ
2. นางสาวลำเทียน อินทรวิชา

ภาพ : ชลดา พรศรีสุราช ,เกศรา ชาญณรงค์
ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง

ภาพกิจกรรม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages