Breaking News
Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยดำริของศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ.2547 โดยทางโรงเรียนได้รับการบริจาควัสดุ – อุปกรณ์ และครุภัณฑ์บางส่วนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน

การสอนจากศาสตราจารย์ทักษิณา  สวนานนท์  มีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ 3 งาน

โดยดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2547 มีบุคลากร 10 คน แบ่งเป็นครู 5 คน  ครูพี่เลี้ยง 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1  คน เจ้าหน้าที่นักการภารโรง  2 คน แม่บ้าน 1 คน มีนักเรียนเริ่มแรก 71 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล 1 จำนวน 19 คน อนุบาล 2 จำนวน 13 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  18  คน  และมีการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง โดยมีอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิตเป็นประธานในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.  2547

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 792 คน ซึ่งมีนักเรียนระดับปฐมวัย 219 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 573 คน และมีบุคลากรทั้งหมด78 คน

พุทธศักราช 2547 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งมีรักษาการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ ดังรายนามต่อไปนี้

 1. รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างพ.ศ. 2547 – 23 มิถุนายน 2552)
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2552 – 7 ธันวาคม 2552)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2552 – 26 กันยายน 2553)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 27  กันยายน  2553  –  27  กันยายน  2557)

 1. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์  รองคณะบดี (ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 27  กันยายน  2557  –  ปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ ตราโรจนากร มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด  ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่างของวงกลมที่มีชื่อ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)”

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 • ใบเสมา หมายถึงภูมิปัญญา
 • หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
 • องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
 • สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
 • วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

สีประจำโรงเรียน

คือ สีเหลือง และสีขาว
    “สีเหลือง” นั้น ได้แสดงถึง ความมีภูมิปัญญา หรือความคิด, ความมีศีลธรรมอันดี และความเจริญรุ่งเรือง ส่วน “สีขาว” นั้น ได้แสดงถึง ความรอบรู้ ฉลาด พร้อมทั้งยังมีความรอบคอบ อีกด้วย ดังนั้นเมื่อนำเอาสีทั้งสองมารวมกัน จะมีความหมายว่า มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดในทางด้านปัญญา พร้อมทั้งยังความคิด และสัมปชัญญะ ครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

Select Languages