โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เดิมชื่อ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 ถนนนครสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยดำริของศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย  วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขณะนั้น และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เปิดทำการเรียนการสอน  ในวันที่  26  มีนาคม  2547  โดยมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของงบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีรองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการ และได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก  ศาสตราจารย์ทักษิณา สวนานนท์  พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติยืมเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 ล้านบาท สำหรับปรับปรุงอาคารพระราชทานปริญญาบัตรหลังเดิม (อาคารโภชนาการ) และพื้นที่โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขพื้นที่ในเมือง) เป็นห้องเรียนปฐมวัย สระเล่นน้ำ บ่อทราย รั้วบริเวณรอบโรงเรียน รวมทั้งเงินค่าจ้างและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2547 ต่อจากนั้นได้ดำเนินการสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมอีก 2 ห้อง ต่อเติมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนเป็นห้องสำนักงาน ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 หลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547 ในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียนจำนวน 19 คน ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 13 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 71 คนและมีการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองครั้งแรกเมื่อวันที่  4  มิถุนายน   2547 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน โดยระยะแรกโรงเรียนมีบุคลากร 10 คน แบ่งเป็น ครู 5 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 คน เจ้าหน้าที่นักการภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คน

ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้ดำเนินขยายการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปฐมวัย ประกอบด้วย ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 และอนุบาล 2 ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งรับบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551 และการกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ  ได้เริ่มเปิดให้บริการอ่านค้นคว้าภายในห้องสมุดเมื่อปีการศึกษา  2548  มีหนังสือในห้องสมุดประมาณ  600  เล่ม  โดยมีอาจารย์พิสิษฐ์  ยาสิงห์ทอง  เป็นผู้ดูแล

ปี พ.ศ. 2549 ดำเนินการก่อสร้างอาคารตึกสีม่วง เพื่อใช้ทำการเป็นห้องสมุดของโรงเรียน

13  ธันวาคม  2549 ย้ายที่ทำการไปยังตึกใหม่สีชมพู    ให้บริการยืม-คืนโดยใช้ระบบมือ และได้เริ่มดำเนินการลงทะเบียน  จัดระบบหนังสือโดยใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549  และเริ่มให้บริการแก่นักเรียนตั้งแต่วันที่ 13  พฤศจิกายน  2549  ในลักษณะห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยทำการอยู่ที่บริเวณหน้าห้องคอมพิวเตอร์ฝั่งอนุบาล  มีโต๊ะวางหนังสือ 2 ตัว  โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ 3 ตัวและเก้าอี้  20 ตัว  มีนักเรียนเข้าใช้บริการประมาณวันละ 35-40 คน  และทางห้องสมุดเริ่มทดลองให้บริการยืม-คืนด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2549  โดยนักเรียนคนแรกที่มาใช้บริการยืม-คืนหนังสือ คือ  ด.ญ.ศิรประภา  เหล่ามูล    ชั้น  ป.3/2

28  พฤษภาคม 2550  ย้ายมาทำการชั่วคราวที่ห้องประชาสัมพันธ์ตึกชมพูระหว่างรอการก่อสร้างห้องสมุดใหม่

มิถุนายน  2550  ย้ายเข้ามาทำการ  ณ  ห้องสมุดปัจจุบัน  และให้บริการความรู้แก่นักเรียนเรื่อยมาจนถึงวันนี้……….

ปี พ.ศ.2550 รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย รักษาการผู้อำนวยการ ในขณะนั้น มีดำริจะขยายหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จึงได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชื่อ English Science Computer Program (ESC) ภายหลังเปลี่ยนเป็น English Science Communication Program (ESC) ซึ่งทำให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือปฐมวัย หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรประถมศึกษา English Science Communication Program (ESC)

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2 ไปยังอาคารเรียนระดับปฐมวัย (อาคารหลังคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้อนุมัติสร้างอาคารหลังใหม่ ณ อาคารหลังเดิมของคณะสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ทำการใหม่ของโรงเรียนฯ และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2559

นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งมีผู้รักษาการ และผู้อำนวยการ

ดังรายนามต่อไปนี้

 1. รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย  (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 23 มิถุนายน 2552)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  2552 – 7  ธันวาคม 2552)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2552 – 26  กันยายน  2553)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน  2553  –  26 ตุลาคม 2557)
 5. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2557 – 26 มีนาคม 2558)
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2558 – 23 กรกฎาคม 2558)
 7. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 – 23 มกราคม 2559)
 8. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ (รักษาการผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 – 23 มกราคม 2559)
 9. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ (ผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2559 – 17 มกราคม 2563)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ (ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 – 17 กรกฎาคม 2563)
 11. ศาสตราจารย์ ดร. อนงฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 – 19 สิงหาคม 2563)
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน  (ผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ ตราโรจนากร มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด  ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่างของวงกลมที่มีชื่อ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)”

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 • ใบเสมา หมายถึงภูมิปัญญา
 • หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
 • องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
 • สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
 • วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

สีประจำโรงเรียน

คือ สีเหลือง และสีขาว
    “สีเหลือง” นั้น ได้แสดงถึง ความมีภูมิปัญญา หรือความคิด, ความมีศีลธรรมอันดี และความเจริญรุ่งเรือง ส่วน “สีขาว” นั้น ได้แสดงถึง ความรอบรู้ ฉลาด พร้อมทั้งยังมีความรอบคอบ อีกด้วย ดังนั้นเมื่อนำเอาสีทั้งสองมารวมกัน จะมีความหมายว่า มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดในทางด้านปัญญา พร้อมทั้งยังความคิด และสัมปชัญญะ ครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ข้อมูลการติดต่อ
 • 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 • 043-970515
 • satitmsu_des@msu.ac.th
 • 0
 • 1,270
 • 199,051
Select Languages
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet