Breaking News
Home / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ความพร้อมเต็มที่  มีวิถีสร้างสรรค์  ภูมิพลังเต็มคน

วิสัยทัศน์    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรียนที่มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. มุ่งจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Select Languages