ปรัชญา

ความพร้อมเต็มที่  มีวิถีสร้างสรรค์  ภูมิพลังเต็มคน

วิสัยทัศน์    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาที่มีการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความเป็นเลิศทางวิชาการชั้นนำ (TOP-10) ของประเทศ ภายในปี 2567

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาให้มีคุณภาพระดับชั้นนำของประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพระดับชั้นนำของประเทศ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้ เข้าใจคุณธรรมและวิถีของชีวิต

อัตลักษณ์

มารยาทดี มีปัญญา กล้าแสดงออก
: Courteousness, Wisdom, Assertiveness

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ : มีความพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข
: Readiness, Livableness and Learning with Happiness

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages