Breaking News
Home / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

อาจารย์ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

อาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

อาจารย์ชลธิชา  บรรหาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน

อาจารย์พรชัย แสนทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 

อาจารย์อภิชาติ อรรคฮาตศรี

หัวหน้าสำนักงาน

 

อาจารย์ปริญญา ธัญทะพิพงศ์

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

อาจารย์จินตนา  ชาญวงษ์สนิท

  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์สาธิตา สารธะวงศ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อาจารย์นันทนา กาแก้ว

  • หัวหน้าฝ่าย English Science Communication
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

อาจารย์วิชชนุนัย  คณะมะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

อาจารย์ทับทิม คงสนิท

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจาร์ชไมพร บุญศรีอนันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การงานพื้นฐานอาชีพ

อาจารย์ลำเทียน ภัทรโกศล

หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

 

Select Languages