อาจารย์ลำเทียน อินทรวิชา
(หัวหน้าฝ่าย)
E-mail : lumtian.l@msu.ac.th
อาจารย์สมบูรณ์ เกี่ยงยี่หว้า
E-mail : somboon.k@msu.ac.th
อาจารย์พรทิพย์ ประพาศพงษ์
E-mail : Porntip.Pra@msu.ac.th
 อาจารย์จุฑารัตน์ สีหบุตร
E-mail : s.jutharat2027@gmail.com
อาจารย์ขจี บุญหล้า
E-mail : meawgreen722@gmail.com
อาจารย์กันยารัตน์ ลาวงศ์
E-mail :
อาจารย์สุมาลี เทพพร
E-mail : sumalee.th@msu.ac.th
อาจารย์อมรรัตน์ มานะที
E-mail : Amornrat0853140956@gmail.com
อาจารย์สุพรรณิการ์ เมาะราษี
E-mail : supunniga.m@msu.ac.th
อาจารย์กรกมล ด้วงเบ้า
E-mail : konkamon.d@msu.ac.th
อาจารย์สุนิสา ศรีโยธะ
E-mail : sunisa.s@msu.ac.th
อาจารย์กฤตภัค โคตรโสภา
E-mail : tanaporn.k@msu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages