อาจารย์นันทนา กาแก้ว

(หัวหน้าฝ่าย English Science Communication และหัวหน้ากลุ่มสาระ)

อาจารย์กฤติกา อนุแสน
อาจารย์จิตรา ปัตติยะ

 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages