พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คนใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ทำให้การดำเนินงานในโรงเรียน เป็นไปด้วยความต่อเนื่องเรียบร้อย ตลอดจนแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)คนใหม่ ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ต่อไป ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอบขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง/ชลธิชา บรรหาร

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages